Algemene voorwaarden Breakthrough

Artikel 1: Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Breakthrough B.V. (hierna te noemen: ’Breakthrough’) en Opdrachtgever (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ of ‘Deelnemer’) van Trajecten en andere vormen van traject en onderwijs (hierna te noemen: ’Traject’).

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Breakthrough een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trajecten, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de Traject.

1.3 Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Traject deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1  De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte digitaal ondertekent of een getekend inschrijfformulier overhandigd aan Breakthrough B.V.

2.2 De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Breakthrough.


Artikel 3: Trajecten

3.1 De trajecten bij Breakthrough zijn praktische trajecten.

3.2 Het inschrijfformulier staat op de website of word op papier persoonlijk of via post gegeven. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, die reeds ook meegestuurd worden in de bevestigingsmail voor deelname en inschrijving aan de desbetreffende traject. 

3.3 Het tarief voor het traject staat vermeldt op het inschrijfformulier en op de website. Tijdens het verkennend gesprek wordt een eventuele korting* afgesproken.

3.4 Het certificaat wordt pas uitgereikt wanneer 100% van het lesgeld is ontvangen.


Artikel 4: Bonussen

4.1 Om aanspraak te maken op de eventueel gegeven bonussen dient ten minste één betalingstermijn binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden.

4.2 De gegeven bonussen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.


Artikel 5: Annuleren

5.1 Na het digitaal ondertekenen van de offerte, het invullen en versturen van het inschrijfformulier of digitaal aanmelden heb je 14 dagen bedenktijd.

Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer na 14 dagen na de aanmelding verplicht tot volledige betaling van de Traject.

5.2 Bij annulering buiten de 14 dagen bedenktijd vind er geen restitutie plaats van het eventueel reeds betaalde bedrag.


Artikel 6: Betalen

6.1 De betalingen geschieden door middel een de automatische incasso of handmatige overboeking. De betaaltermijn is 14 dagen.

6.2 Bij deelbetalingen meer dan 2 termijnen dient minimaal 50% van het lesgeld ontvangen te zijn voor de start van de traject. Bij 1 of 2 termijnen dient 100% van het lesgeld ontvangen te zijn voor start van de Traject.

6.3 Indien niet aan de betaalverplichting voldaan kan worden, dient Deelnemer dit binnen 14 dagen kenbaar te maken via mail (admin@ikwileendoorbraak.nl). Breakthrough behoudt zich het recht Deelnemer door te schuiven naar een volgende Traject.

6.4 Eventuele terugbetalingen geschieden binnen 8 weken.


Artikel 7: Aansprakelijkheid 

7.1 Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan het traject relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Breakthrough te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

7.2 Breakthrough spant zich in om de gegeven Traject naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.3 Breakthrough tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal 

voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

7.4 Breakthrough is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Breakthrough is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

7.6 Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

7.6 Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Het auteursrecht op de door Breakthrough uitgegeven brochures,  syllabus, sheets, flipcharts, audio bestanden en welke andere in de Traject gebruikte schriftelijke of audio materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Breakthrough, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Breakthrough zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop geldt een boeten van € 5.000,- per vastgesteld feit.

8.2 Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Breakthrough berust uitsluitend bij Breakthrough.


Artikel 9: Wijziging bijeenkomst

9.1 Wanneer door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Breakthrough voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Breakthrough ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte ervan. Eventueel gemiste dagen kunnen bij een volgende traject worden ingehaald.

Artikel 10: Afwezigheid en Inhalen

10.1 Wanneer de Opdrachtgever een dag(deel) afwezig is kan een inhaalverzoek worden ingediend per mail via hallo@ikwileendoorbraak.nl.

10.2 Een inhaalverzoek kan enkel op basis van legitieme reden en buiten controle van de Opdrachtgever worden ingediend via hallo@ikwileendoorbraak.nl.

Breakthrough beoordeelt elk verzoek individueel en informeert de Opdrachtgever over de uitkomst.

10.3 Breakthrough biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken.

10.4 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en of bij afwijzing inhaalverzoek van een of meerdere dagdelen / weekenden.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Breakthrough, trainers en coaches van de traject hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van Opdrachtgever.

Artikel 12: Privacy, Foto- en Filmopnamen

12.1 Breakthrough verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Breakthrough kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om Opdrachtgever te informeren over aanbiedingen en andere diensten van Sluis Onderzoeksinstituut en Breakthrough. Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan Opdrachtgever dit laten weten via hallo@ikwileendoorbraak.nl.

12.2 Breakthrough maakt tijdens de bijeenkomsten, Traject- en cursusdagen, het Programma, foto- en/of film- en/of geluidsopnamen voor Trajects- en/of promotiedoeleinden. Op deze beelden kunnen Deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Breakthrough heeft het recht deze beelden te gebruiken voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Artikel 13: Beëindiging

13.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

13.2 Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen en door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


*    Kortingen zijn persoonsgebonden en zijn daarmee niet overdraagbaar. De kortingen kunnen bij een 

      wijziging van startdatum op eigen initiatief komen te vervallen.